Sẽ như thế nào dưới thời Thủ tướng Malcolm Turnbull?
Nguồn: Australia Plus / Anna Henderson
 
Malcolm Turnbull đã tuyên thệ trở thành Thủ tướng thứ 29 của Úc. Chính trường Úc sẽ có những thay đổi gì dưới quyền của thủ tướng mới? 
 
 
 
 
 
 
 
  
Malcolm Turnbull tuyên thệ và trở thành thủ tướng Úc hôm nay, nhưng chính phủ dưới sự lãnh đạo của ông sẽ như thế nào? (Credit: AAP)  
1. Khi nào Úc sẽ có bầu cử?
 
Ông Turnbull cho phóng viên biết tối qua là theo phán đoán của ông thì Quốc Hội sẽ đảm nhiệm trọn nhiệm kỳ của mình.
Cuộc bầu cử sắp tới theo lịch còn khoảng 1 năm nữa, nhưng  nhưng đã có một số dấu hiệu dùng đến quyền giải tán kép nếu chọn lựa của số đông là bầu cử sớm.
Kết quả của cuộc bầu cử tại Tây Úc, khu bầu cử thuộc Canning sẽ có ảnh hưởng đến điều gì sẽ xảy ra.
  
2. Chính sách về thay đổi khí hậu và hôn nhân đồng giới.
Ông Turnbull cá nhân ủng hộ hôn nhân đồng giới và việc trước đây từng thúc đẩy cho chương trình mua bán khí thải khiến ông bị lạc lõng giữa ông Abbott và nhiều đồng nghiệp bảo thủ.
Hiện chưa rõ quan điểm của ông Turnbull đối với vấn đề của Thổ dân Úc (AAP: Paul Miller)
  Malcolm Turnbull và Julie Bishop muốn bao gồm cả những người có quan điểm tự do. (AAP: Sam Mooy)